CZ / SK / EN / DE

Informácie o spracúvaní údajov z webových formulárov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je ALGECO s.r.o., so sídlom: Olšík 586, 763 64, Spytihněv
  zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, spisová značka C 29914
  (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

  adresa: Olšík 586, 763 64 Spytihněv
  e-mail:
  telefón: +420 577 113 030

 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, on-line identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nemenoval poverenca na ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli v kontaktnom formulári/alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky a obchodného vzťahu.

 2. Prevádzkovateľ spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 3. Pokiaľ ste nám slobodne udelili súhlas, potom prevádzkovateľ spracúva váš e-mail a dátum udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení ALGECO s.r.o.

III. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je

  – plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

 2. Účelom spracúvania osobných údajov je

  – vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť. Súčasťou spracúvania osobných údajov sú tiež identifikačné údaje vyplnené v Kontaktnom formulári na webových stránkach www.algeco.cz

 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  – po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  - V prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení bude e-mail uchovávaný po dobu piatich rokov.

 2.  Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia – Sprostredkovatelia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
  - zaisťujúce služby prevádzkovania webových stránok (Firmadat s.r.o.)
  - zaisťujúce marketingové služby

 2.  Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).


VI. Cookies a ich spracovanie

 1. Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sú nevyhnutné na správnu funkciu stránok, a ktoré preto umiestňujeme na Váš počítač, tak ako väčšina internetových stránok. Ide o textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú na Váš počítač alebo mobilné zariadenie v okamžiku, kedy tieto stránky začnete využívať.

 2. Cookies využívame tiež na zber štatistických údajov a personalizáciu reklám, aby sme mohli ďalej vylepšovať naše stránky a zdokonaľovať tak služby, ktoré ponúkame. O informácie ohľadom toho, ako náš web používate, sa preto delíme so svojimi partnermi pôsobiacimi
  v oblasti inzercie a analýz, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google nakladá so súbormi cookies, sa môžete dočítať na https://www.google.com/policies/technologies/cookies .

 3. V prípade nesúhlasu s používaním cookies a údajov získaných prostredníctvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies pre účely uvedené vyššie, máte možnosť:

  1. zablokovať používanie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (t.j. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoľoval, použitie technológie cookies); alebo

  2. môžete svoj súhlas aj bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: , listom do sídla spoločnosti


VII. Aké sú vaše práva

 1. V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:

  1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva;

  2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany Spoločnosti;

  3. právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;

  4. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (1) už nie sú ďalej potrebné na ďalšie spracúvanie; (2) ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie; (3) ste oprávnene namietali ich spracúvanie; (4) boli spracúvané nezákonne; alebo (5) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;

  5. právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ (1) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, dokiaľ neoveríme ich správnosť; (2) spracúvanie je protizákonné; (3) ich už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy na účely uplatnenia Vašich právnych nárokov alebo (4) namietate proti ich spracúvaniu po dobu, dokiaľ neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;

  6. právo podať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov v prípade, že ich spracúvame (1) na účely priameho marketingu alebo (2) na účely našich oprávnených záujmov;

  7. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb

  8. právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

 2. Pokiaľ budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás, prosím, s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.


VIII. Ako chránime vaše osobné údaje

 1. Na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov, ktorá je pre nás mimoriadne dôležitá, využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich IT systémov i obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využívame na ochranu Vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.

 2. Spracúvanie osobných údajov prebieha manuálne aj v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Za účelom ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahŕňajúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme tiež od našich sprostredkovateľov.

 3. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov, potrebujete akoukoľvek inú súvisiacu pomoc alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás na adrese: Olšík 586, 763 64 Spytihněv, e-mail: , telefón: +420 577 113 030 .

logo300x164